Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Z!Nsitief. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Z!Nsitief is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Z!Nsitief, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Z!Nsitief niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Z!Nsitief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Frames
Het is niet toegestaan deze website te framen.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Z!Nsitief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.

E-maildisclaimer
De informatie, verzonden in of met ons e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Z!Nsitief staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is Z!Nsitief aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van het versturen van deze e-mail. Aan de ontvangst en inhoud van dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend.